دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
۱۰:۴۳:۴۸
فرمانداری شهرستان چادگان

بخشداری مرکزی

بخشدار مرکزی

مهندس سلمان باقری

شرح وظایف بخشدار مرکزی

  • مسئول پیگیری در برقراری حفظ نظم و امنیت بخش ، انجام کلیه امور مربوط به بخش
  • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش و تلاش در جهت کسب منابع درآمدی در قوانین مربوطه
  • پیشگیری و مقابله با مشکلات مرزی و نظارت و مراقبت از مرزهای آبی و خاکی،بررسی و ارائه پیشنهاد
  • پیگیری مصوبات و ایجاد هماهنگی های لازم در خصوص مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح، مواد منفجره، کالا و ارز در بخش
  • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به تردد، اقامت، سایر امور مربوط به اتباع و … در بخش
  • فراهم آوردن موجبات تشکیل و تقویت شوراهای اسلامی به منظور جلب مشارکت همه جانبه مردم بخش در امور مشارکت پذیر و سازماندهی مطلوب آن و اعمال نظارت بر شوراهای فوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه و آئین نامه های اجرائی
  • تشکیل و هدایت شوراهای بخش و روستاها و پیگیری مصوبات متخده شوراهای مذکور طبق قوانین و مقررات
  • ایجاد زمینه های لازم برای تأسیس و توسعه مجامع و تشکل های گوناگون و نظارت بر آن ها
  • نظارت برهمه پرسی و کلیه انتخـاباتی که به موجب قانـون برگزار می گردد و حفظ و حـراست از ارزش های نظام مقـدس جمهوری اسلامی ایران و گسترش فرهنگ اصیل اسلامی در بخش ، ارزشیابی عملکرد مسئولین بخش براساس مصوبات قانونی
  • همکاری با امور ایثارگران و ارتباط با خانواده های معظم شهداء ، همکاری و هماهنگی با مسئولین تقسیمات کشوری

*بخشدار به عنوان نماینده عالـی دولت در برابر استاندار و فرماندار مسئول بوده و به عنوان نماینده وزارت کشور در ارائه،اجرای وظایف و اختیارات آن وزارتخانه در بخش خواهد بود و  در مقابل مقام مافوق پاسخگوست.واحدهای اجرائی بخش موظف به ارائه گزارش عملکرد دوره ای خویش به بخشداران می باشند و کلیه دستگاه های اجـرائی در بخش موظفند ترتیبی اتخاذ نمـایند که بخشداران از مأموریت های سـازمانی و اقـدامات به عمل آمده و آخرین دستورالعمل ها و ضوابط بخشنامه های صادره آگاهی داشته باشند.