درباره فرمانداری

چادگان درسال ۱۳۸۲ رسماً شهرستان اعلام شد و بخشداری آن به فرمانداری تبدیل گشت.