چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳
۰۵:۰۰:۳۴
فرمانداری شهرستان چادگان

قوه قضاییه

هر فرد ایرانی می تواند در جایگاه یک «دیده بان پیشگیری» عمل نموده و بر عملکرد مردم، مسئولین نظارت غیرمتمرکز داشته باشد. هدف کلی طرح پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی در همه دستگاه، سازمان ها و نهادها است. این سامانه با هدف ثبت نام، آموزش و سازماندهی افراد طبق دستورالعمل، دریافت گزارشات و هدایت گزارشات مردمی به سازمان ها و دستگاه های دولتی ذیربط برای پیگیری لازم است.